Závazné požadavky na výstupy realizátorů projektů aktivity č. 4 výzvy, tj. vzdělávací programy, jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce, specifická část. Vzor vzdělávacího programu byl zpracován způsobem, aby program obsahoval všechny dílčí výstupy tak, jak jsou závazně uvedeny v těchto pravidlech. 

Vzor vzdělávacího programu je závazný ve své struktuře (je nezbytné, aby program obsahoval všechny uvedené části), v míře rozpracování (vzor obsahuje návod na míru podrobnosti, tj. rozpracování v jednotlivých blocích na úroveň minimálně každé hodiny vzdělávacího programu) a v provázanosti jednotlivých částí (např. 15. rozpracovaná hodina v části 2 musí odpovídat 15. hodině v metodice v části 3, v přílohách atd.). Vzor vzdělávacího programu není závazný svou grafickou podobou, tj. příjemce jej může zpracovat s dodržením struktury, míry podrobnosti a provázanosti dle svého uvážení. Upozorňujeme, že je ale nezbytné dodržet pravidla publicity tak, jak se příjemci zavázali v rozhodnutích o právním aktu.

Vzor vzdělávacího programu zveřejněný na webu OP VVV MŠMT byl připraven jako příklad do černobílé šablony OP VVV, která splňuje všechny požadavky publicity. Příjemce může zvolit také barevnou verzi šablony nebo může graficky zpracovat program jinak, avšak s dodržením struktury, rozsahu a provázanosti jednotlivých částí a s respektováním pravidel pro publicitu, např. také v jiné než textové podobě (aplikace – vložením QR kódu apod.).

Vzor vzdělávacího programu, který je k dispozici na webu OP VVV MŠMT, je společný pro všechny aktivity výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II. Zde na stránkách NIDV je zveřejněn Vzor vzdělávacího programu, který byl připraven přímo pro aktivitu č. 4 výzvy. Dále jsou zde zveřejněny metodické pokyny pro zpracování vzdělávacího programu.

Vzdělávací programy mají být využitelné v podobě otevřených vzdělávacích zdrojů (pod otevřenou licencí) a mají být zpracovány v souladu s kritérii kvality digitálních vzdělávacích zdrojů – viz odkaz Kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů

Příjemce je povinen díla a jiné předměty ochrany chráněné autorskými právy a právy s nimi souvisejícími, v případě, že při jejich vzniku byly alespoň částečně použity prostředky této dotace, licencovat licencí Creative Commons 4.0 ve variantě BY nebo BY-SA. Tuto licenci je příjemce povinen připojit v souladu se zněním licenční smlouvy k dílu či jinému předmětu ochrany po jeho vzniku bez zbytečného odkladu a toto dílo či jiný předmět ochrany dát k dispozici veřejnosti takovým způsobem, aby k němu měl každý neomezený a bezplatný dálkový přístup a bylo mu umožněno dílo dále sdílet a jinak užívat v souladu se zvolenou licencí. Na webu creative commons je v českém jazyce dostupný průvodce jednotlivými typy licencí.

Dle Pravidel pro žadatele a příjemce, specifická část jsou výstupem aktivity č. 4 vzdělávací programy, které musí být vytvořeny nově, nemůže se tedy jednat o inovované vzdělávací programy. Není možné do nich vkládat výukové obsahy z jiných již existujících programů (a to včetně zahraničních). Výukovými obsahy se rozumí např. problémový úkol, metodika, vytvořený pracovní list s úkoly, křížovka, úkol v aplikaci apod. V přílohách programu je přínosné na tyto zdroje vhodné k doplnění nebo rozšíření programu další realizátory upozornit.

Při tvorbě vzdělávacích programů mohou pro inspiraci posloužit metodiky, učebnice a pracovní listy Etické výchovy: http://www.etickavychova.cz/ucebnice-ke-stazeni/, kde je jasná a zřejmá provázanost všech částí a je zachován i princip samostatnosti programu/učebnice (část 2) a metodiky (část 3).

Soubory ke stažení pro příjemce aktivity č. 4 výzvy BK II 

Vzor programu – barevná šablona

Metodické pokyny k vzoru VP

Výčet metod