Aktuální projekty ESIF

Operační programy Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Zaměstnanost (OP Z) jsou víceleté tematické programy v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí, v jejichž rámci čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

 

  V současnosti Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) aktuálně realizuje šest systémových projektů:

  • „Strategické řízení a plánování ve školách a v územích“ (zkráceně SRP) – Hlavním cílem projektu je zlepšit strategické řízení a plánování, kterého chceme dosáhnout rozvojem pedagogického vedení (leadershipu) ve školách, metodickým vedením příjemců IPo pro tvorbu místních akčních plánů a podporou vzájemné spolupráce mezi příjemci.
  • „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“ (zkráceně APIV B) – Hlavním cílem projektu je posílit u pedagogických pracovníků kompetence, které jsou zapotřebí k úspěšnému zvládnutí společného vzdělávání žáků.
  • „Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů“ (zkráceně SYPO) – Hlavním cílem projektu je vytvoření systému ucelené podpory profesního rozvoje vedoucích pracovníků v oblasti pedagogického řízení škol a učitelů v oblasti oborových didaktik.
  • „Podpora krajského akčního plánování“ (zkráceně P-KAP) – Hlavním cílem projektu je podpora vzdělávání ve SŠ a VOŠ v souladu se vzdělávací strategií MŠMT a s využitím akčního plánování.
  • „Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání – Podpora práce učitelů“ (zkráceně PPUČ) – Hlavním cílem projektu je rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti ve všech vzdělávacích oblastech MŠ a ZŠ.
  • „Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora“ (zkráceně APIV A) – Hlavním cílem projektu je zajistit podporu implementace úkolů APIV na systémové úrovni v oblasti průběžného sledování dopadů úprav RVP ZV na ŠVP a školní vzdělávání po zařazení žáků s podpůrnými opatřeními.

Dále NPI ČR realizuje jeden projekt individuální:

  • „Propojování formální a neformálního vzdělávání včetně zájmového“ (zkráceně FNV) – Hlavním cílem projektu je podpořit kolegiální spolupráci mezi pedagogy a pracovníky v zájmovém a neformálním vzdělávání, kteří se budou vzájemně chápat jako partneři při rozvíjení klíčových kompetencí žáků a budou se společně podílet naplánování a realizaci vzdělávacích aktivit.

Dále NPI ČR realizuje dva individuální komplementární projekty:

  • „Vytvoření systému mistrovské zkoušky a mistrovských kvalifikací v ČR“ (zkráceně MiZk) – Hlavním cílem projektu je vytvoření systému mistrovské zkoušky v ČR jako nástroje vzdělávání a uznávání řemeslného mistrovství v jednotlivých oborech.
  • „Systémové prostředí k prohlubování kompetencí“ (zkráceně UpSkilling) – Hlavním cílem projektu je podpořit a doplnit 14 krajských sítí umožňujících prohlubování kompetencí dospělých v oblasti dalšího vzdělávání v rámci ČR.

Nabídka pracovních příležitostí nejen v projektech zde.

Archiv projektů, které Národní pedagogický institut České republiky realizoval v minulosti, naleznete zde.

 

... Číst dál