Na pěti krajských pracovištích NIDV vznikla centra kolegiální podpory pro propojování formálního a neformálního vzdělávání (dále jen CKP). CKP sídlí ve městech Praha, Brno, Plzeň, Ostrava a Ústí nad Labem. Centra se zaměřují na poskytování metodické podpory školám a organizacím neformálního vzdělávání (včetně zájmového) pro efektivní vzájemnou spolupráci a propojování vzdělávacích aktivit obou oblastí. Prostřednictvím činnosti center bude podpořen rozvoj kolegiální spolupráce mezi pedagogy a pracovníky v zájmovém a neformálním vzdělávání směřující k pochopení přínosu obou oblastí pro rozvoj klíčových kompetencí dětí/žáků. Sít center kolegiální podpory tvoří platformu pro odborná tematická setkávání, která podpoří zvyšování kompetencí pracovníků ve formálním a neformálním vzdělávání formou síťování a vzájemného učení.

 

Centra kolegiální podpory budou realizovat následující aktivity a činnosti:

  • pořádání akcí s cílovou skupinou na podporu výměny zkušeností, vzájemného učení a kolegiální spolupráce mezi pracovníky formálního a neformálního vzdělávání (workshopy a tematická setkání)
  • supervize procesu tvorby vzdělávacích programů zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí, které vznikají ve spolupráci organizací neformálního vzdělávání a škol (vzdělávací programy jsou připravovány v rámci aktivity č. 4 výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II)
  • realizace aktivit na podporu informační kampaně na podporu uznávání výsledků neformálního vzdělávání
  • sběr podkladů a zpracování metodických materiálů v tematických oblastech

1) identifikace zájmu, vloh, potřeb a potenciálu dětí - žáků

2) metody propojování formálního a neformálního vzdělávání, návrh metod přenášení výsledků dětí-žáků získaných v neformálním vzdělávání do formálního vzdělávání

3) výběr volnočasové aktivity/programu v neformálním vzdělávání (kritéria kvality výběru apod.)

4) společné plánování, realizace a vyhodnocení vzdělávacích aktivit

5) inkluze v neformálním vzdělávání

6) rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím formálního a neformálního vzdělávání

 

Akce s cílovou skupinou

Na podporu výměny zkušeností, vzájemného učení a kolegiální spolupráce mezi pracovníky formálního a neformálního vzdělávání budou na centrech kolegiální podpory pořádány workshopy (2 x za rok) a tematická setkání (4 x za rok). Dále se bude konat celostátní setkání (konference) v Praze jedenkrát za rok. Tyto akce budou pořádány v termínech:

1. vlna workshopů – 10-12/2018

2. vlna workshopů – 05/2019 (termíny jsou upřesněny níže v harmonogramech jednotlivých CKP)

3. vlna workshopů – 11/2019 (termíny jsou upřesněny níže v harmonogramech jednotlivých CKP)

4. vlna workshopů – 05/2020

5. vlna workshopů – 11/2020

6. vlna workshopů – 03/2021

 

Termín 1. celostátního setkání (konference) – 26. a 27. 9. 2019

Termín 2. celostátního setkání (konference) – 22. a 23. 10. 2020

Termín 3. celostátního setkání (konference) – 10. a 11. 6. 2021

Celostátní setkání a workshopy NIDV jsou dle Pravidel pro žadatele a příjemce, specifická část pro příjemce aktivity č. 4 výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II závazné vždy pro 4 tvůrce vzdělávacích programů za příjemce, důležité je, aby se jich účastnili zástupci z formálního i neformálního vzdělávání, aby mohlo dojít k propojování obou oblastí a výměně zkušeností. Dále budou na centrech kolegiální podpory konána tematická setkání (vždy 4 setkání za rok – na jaře a na podzim), na která příjemce pozveme, ale nejsou již pro ně závazná a povinná.

Kontakty na odborné pracovníky center kolegiální podpory naleznete zde.

Harmonogramy akcí CKP v roce 2021

Harmonogram CKP Praha na rok 2021

Harmonogram CKP Brno na rok 2021

Harmonogram CKP Plzeň na rok 2021

Harmonogram CKP Ostrava na rok 2021

Harmonogram CKP Ústí nad Labem na rok 2021


Harmonogramy akcí CKP v roce 2020

Harmonogramy akcí CKP v roce 2019