Nejčastěji kladené otázky týkající se realizace projektů aktivity č. 04 a 05 výzvy

 

Aktualizace FAQ 09/2019

Tvorba vzdělávacího programu

 1. Jak moc je pro realizátory projektů aktivity č. 4 závazná šablona (vzor) vzdělávacího programu?

Šablona vzdělávacího programu byla zpracována a zveřejněna na webu MŠMT v srpnu 2017, tedy již v době, kdy žadatelé zpracovávali žádosti o podporu, byli na ni upozorňováni jak na seminářích pro žadatele, tak na konzultacích a ve FAQ na webu MŠMT. Tento vzor je koncipován tak, aby příjemci mohli velmi jasně a přehledně zpracovat své dílčí výstupy, protože odpovídá  dílčím výstupům aktivity v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Vzor vzdělávacího programu je závazný ve své struktuře (je nezbytné, aby program obsahoval všechny uvedené části), v míře rozpracování (vzor obsahuje návod na míru podrobnosti, tj. rozpracování v jednotlivých blocích na úroveň minimálně každé hodiny vzdělávacího programu) a provázanosti jednotlivých částí (např. 15. rozpracovaná hodina v části 2 musí odpovídat 15. hodině v metodice v části 3, v přílohách atd.). Vzor vzdělávacího programu není závazný svou grafickou podobou, tj. příjemce jej může zpracovat s dodržením struktury, míry podrobnosti a provázanosti dle svého uvážení. Upozorňujeme, že je ale nezbytné dodržet pravidla publicity tak, jak se příjemci zavázali v rozhodnutích o právním aktu. Vzor vzdělávacího programu zveřejněný na webu OP VVV byl připraven jako příklad do černobílé šablony OP VVV, která všechny požadavky publicity splňuje. Příjemce může zvolit také barevnou verzi šablony (ke stažení na webu OP VVV) nebo může graficky zpracovat program jinak, avšak s dodržením struktury, rozsahu a provázanosti jednotlivých částí a s respektováním pravidel pro publicitu, např. také v jiné než textové podobě (aplikace – vložením QR kódu apod.).

Nově vydaná barevná šablona vzdělávacího programu i s metodickými pokyny pro vyplnění je k dispozici zde na webu NIDV, v sekci Metodické materiály pro příjemce aktivity č. 4 výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II.

 1. Jak máme chápat znění Pravidel pro žadatele a příjemce, specifická část, které omezuje využití již existujících materiálů pro tvorbu vzdělávacích programů, konkrétně str. 42: Musí se jednat o programy nové, nikoli inovované. Není ani možné vkládat výukové obsahy z jiných již existujících programů, a to včetně zahraničních. Je zakázáno zahrnout do vzdělávacího programu jakýkoli již existující text? Omezuje se využití uměleckých a jiných artefaktů jako takových (není možné do vzdělávacího programu tedy zahrnout ani žádné již existující texty, skladby, básně, písně apod.)?

Omezení se týká výukových obsahů z jiných již existujících programů. Nejde tedy o to, že by nebylo možné zahrnout do vytvářeného programu žádný existující text. Báseň, skladba, píseň apod. samy o sobě nejsou výukovým obsahem, za ten je nutné považovat např. problémový úkol, metodiku, vytvořený list s úkoly, křížovku, úkol v aplikaci apod., který je k nim zpracován. Do programu lze vložit (za dodržení postupu stanoveného autorským zákonem) úryvek z již existujícího díla. S dodržením podmínek licencování, ke kterému se příjemci zavázali v právním aktu o podpoře projektu, příjemce může do programu vložit např. báseň, ale nesmí do něj použít pracovní list nebo jiný výukový materiál, který už byl dříve pro práci s touto básničkou vytvořen. Tento pracovní list je příkladem výukového obsahu, který již existuje a nemůže být tedy logicky příjemci proplacena jeho tvorba a nelze ho do programu vložit, protože se nejedná o nově vytvořený výukový obsah. Pokud ho chce příjemce např. jako doplňkový materiál pro další realizátory doporučit k využití, uvede na něj pouze odkaz v metodické části programu nebo v přílohách. Omezení je nutné chápat jako opatření k zamezení dvojího financování výstupů, proplácení již existujících výukových obsahů a případného plagiátorství při tvorbě programů.

 1. Jakým způsobem se dokládá splnění povinnosti nabídnout nově vytvořený program ke zveřejnění na RVP.cz?

Při odevzdávání nově vytvořeného programu v rámci Zprávy o realizaci je nutné přiložit doklad, který potvrzuje, že ve věci zveřejnění vzdělávacího programu byl osloven provozovatel RVP.cz, tedy Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Vzdělávací program má být zveřejněn na RVP.cz až po schválení programu Řídícím orgánem.

 1. Jakou roli hraje NIDV ve schvalování vzdělávacích programů aktivity č. 4?

Byla potvrzena role příjemce v aktivitě č. 5, tj. NIDV, který dle zadání výzvy není institucí, která schvaluje výstupy, ale zejména poskytuje metodickou podporu (individuální a skupinové supervize a konzultace, akce pro cílovou skupinu na podporu výměny zkušeností), organizuje platformu center kolegiální podpory a realizuje informační kampaň v oblasti uznávání neformálního vzdělávání. Centra kolegiální podpory jsou a v dalším období budou v souladu se zněním výzvy platformou jak pro výměnu zkušeností, prezentaci příkladů dobré praxe, tak i pro soustředění podnětů, zkušeností a inovativních návrhů příjemců jako reprezentantů kvalitních organizací pracujících s dětmi a mládeží. Může tak docházet k sdílení těchto inspirativních podnětů mezi pracovníky v terénu, NIDV a Řídícím orgánem, což je rovněž smyslem výzvy a perspektivní cestou pro propojování formálního a neformálního vzdělávání.

 

FAQ 06/2019

Tvorba vzdělávacího programu

 1. Je třeba znovu ověřovat úpravy a návrhy pro vzdělávací program, které vyplynuly z fáze ověřování vzdělávacího programu?

To záleží na počtu ověřování, které realizátor projektu aktivity č. 4 uvedl do projektové žádosti. (Dle Pravidel pro žadatele a příjemce, specifická část je možné ověřovat max. 3x na max. 3 skupinách o max. počtu 30 dětí – 90 dětí x 3 verze programu celkem). Pokud má příjemce v projektové žádosti stanoveno více než jedno ověřování, pak úpravy/návrhy vzešlé z prvního ověřování ověřuje v následném ověřování. Pokud má k dispozici pouze jedno ověřování, tak po tomto ověřování musí relevantní podněty z ověřování zapracovat do vzdělávacího programu bez dalšího ověřování.

 1. Jakým způsobem má být prováděna evaluace?

Pro evaluaci je vhodné používat kvantitativní (dotazník) i kvalitativní metody (např. rozhovory) podle věku a specifik cílové skupiny. Data získaná v evaluaci by měla směřovat ke struktuře informací předepsaných ve výstupu Zpráva o ověřování. Evaluace může být zaznamenána audio, video výstupem. Při volbě způsobu evaluace je potřeba zohlednit věkové zvláštnosti cílové skupiny, zejména to platí u dětí v MŠ.

 1. Jak je řešeno pojištění organizátorů pilotáže – zodpovědnost za žáka, který se účastní pilotáže vzdělávacího programu. Má zodpovědnost škola, nebo v průběhu programu zodpovídá poskytovatel – organizátor pilotáže vzdělávacího programu?

Zodpovědnost za ověřování nese příjemce, dle Pravidel pro žadatele a příjemce, specifická část (str. 42) má povinnost zajistit potřebné podmínky pro realizaci ověřování programů, a to zejména v oblasti dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů, poskytování předlékařské první pomoci apod. – a to prostřednictvím zajištění proškolení pracovníků, kteří realizují pilotáž vzdělávacího programu, v BOZP, v programu Zdravotník zotavovacích akcí (40 hod.) nebo v programu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (20 hod.).

 1. Je možno vzdělávací program komerčně (tedy za úhradu nákladů akce dle kalkulace) využít ještě v období realizace projektu, v rámci kterého byl program vytvořen?

Ano, v tomto případě ale vzniká příjem projektu, o který se snižuje výše dotace. Tento příjem se musí vykázat v každé žádosti o platbu. Tato povinnost je ukotvena v Pravidlech pro žadatele a příjemce, obecná část a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 1. Je možné upravit šablonu vzdělávacího programu pro příjemce aktivity č. 4 tak, že by došlo k propojení části 2 (obsah vzdělávacího programu) a části 3 (metodická část)?

Ne, šablona je zpracována tak, aby program obsahoval všechny dílčí výstupy tak, jak jsou závazně uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce, specifická část.  Struktura programu v šabloně koresponduje zároveň s dílčími výstupy, k jejichž naplnění se příjemci při podpisu právního aktu zavázali v příloze Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů.

Struktura je následující:

Část 1 Vzdělávací program a jeho pojetí

 • jedná se o stručné představení celého vzdělávacího programu s metodikou ve 14 částech.

Část 2 Podrobně rozpracovaný obsah programu

 • podrobně rozpracovaný celý/kompletní vzdělávací program

Část 3 Metodická část

 • podrobně rozpracovaná celá/kompletní metodika k vzdělávacímu programu

Dále tvoří program povinné a nepovinné přílohy – viz Vzor vzdělávacího programu.

Část 2 (obsah vzdělávacího programu) a část 3 (metodická část) mají být zpracovány tak, aby obě části sloužily jako samostatné materiály podle potřeb budoucího uživatele, nicméně logicky propojené a na sebe navazující. Druhá část může obsahovat metodické poznámky, ale třetí metodická část musí zůstat zachována jako samostatná část programu. Část 1 obsahuje výčet klíčových kompetencí a přehled, jakým konkrétním způsobem budou ve vzdělávacím programu rozvíjeny, v druhé části příjemce zpracovává samotný program, v metodické části mají být klíčové kompetence důkladně a podrobně rozepsány. Materiály, které vhodným způsobem doplňují vzdělávací program, jsou zpracovány jako přílohy šablony vzdělávacího programu.

Část 2 a 3 může být zpracována v různých formách a podobách, musí však splňovat všechny požadavky výzvy. Může se jednat i o aplikaci (dvě aplikace – jednu aplikaci jako program a jednu aplikaci jako metodiku) a pak stačí v této části uvést např. odkaz formou QR  kódu.

Pojetí a jednoduchý návod na zpracování jednotlivých částí vzdělávacího programu s uvedením příkladu naleznete zde.

Pro inspiraci mohou posloužit metodiky, učebnice a pracovní listy Etické výchovy:  http://www.etickavychova.cz/ucebnice-ke-stazeni/, kde je jasná a zřejmá provázanost všech částí a je zachován i princip samostatnosti programu/učebnice a metodiky.   

Tato otázka a odpověď byla aktualizována výše – viz otázka č. 1 v aktualizaci FAQ 09/2019.

 1. Jaké jsou další požadavky na vzdělávací programy, které vznikají v projektech aktivity č. 4 výzvy?

Závazné požadavky na výstupy, tj. vzdělávací programy, jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce, specifická část. Vzdělávací programy mají být využitelné v podobě otevřených vzdělávacích zdrojů (pod otevřenou licencí) a mají být zpracovány v souladu s kritérii kvality digitálních vzdělávacích zdrojů – viz odkaz Kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů

Příjemce je povinen díla a jiné předměty ochrany chráněné autorskými právy a právy s nimi souvisejícími, v případě, že při jejich vzniku byly alespoň částečně použity prostředky této dotace, licencovat licencí Creative Commons 4.0 ve variantě BY nebo BY-SA. Tuto licenci je příjemce povinen v souladu se zněním licenční smlouvy připojit k dílu či jinému předmětu ochrany bez zbytečného odkladu po jeho vzniku a toto dílo či jiný předmět ochrany dát k dispozici veřejnosti takovým způsobem, aby k němu měl každý neomezený a bezplatný dálkový přístup a bylo mu umožněno dílo dále sdílet a jinak užívat v souladu se zvolenou licencí. Na webu creative commons je v českém jazyce dostupný průvodce jednotlivými typy licencí.

 1. Je možné do vzdělávacích programů zařadit ukázky již existujících volně dostupných materiálů, např. videí?

Dle Pravidel pro žadatele a příjemce, specifická část jsou výstupem aktivity č. 4 vzdělávací programy, které musí být vytvořeny nově, nemůže se tedy jednat o inovované vzdělávací programy. Není možné do nich vkládat výukové obsahy z jiných již existujících programů (a to včetně zahraničních) ani již existující volně dostupné materiály. V přílohách programu je přínosné na tyto zdroje vhodné k doplnění nebo rozšíření programu další realizátory upozornit.

Tato otázka a odpověď byla aktualizována a doplněna výše – viz otázka č. 2 v aktualizaci FAQ 09/2019.

 1. Jak vybrat děti se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které má být uzpůsoben vzdělávací program příjemce?

Příjemci si již v projektové žádosti zvolili konkrétní speciální vzdělávací potřebu, pro niž má být vzdělávací program uzpůsoben. Této se musí držet. Příjemci, kteří si v projektové žádosti speciální vzdělávací potřebu konkrétně neurčili, tak mají učinit co nejdříve. V tomto případě je třeba návrhy individuálně konzultovat s Řídícím orgánem.

 

Akce s cílovou skupinou

 1. Které akce s cílovou skupinou pořádané centry kolegiální podpory projektu FNV jsou povinné pro tvůrce vzdělávacích programů?

Centra kolegiální podpory projektu FNV pořádají pro cílovou skupinu v rámci aktivity č. 4 tematická setkání (4x ročně), workshopy (2x ročně) a celostátní setkání (konferenci – 1x ročně). Příjemci mají povinnost vyslat čtyři své tvůrce vzdělávacích programů (dva za oblast formálního vzdělávání a dva za oblast neformálního vzdělávání) ročně minimálně na dva workshopy a jedno celostátní setkání pořádané NIDV v centrech kolegiální podpory.

 1. Je nutné, aby se workshopů a celostátních setkání (konferencí) pořádaných projektem FNV účastnili i pedagogové škol?

Ano, je to nezbytné, aby mohlo dojít k propojování formálního a neformálního vzdělávání, je nutná přítomnost pedagogů.

 1. Jakým způsobem probíhá proplácení cestovních náhrad za účast tvůrců vzdělávacích programů na workshopech a celostátních setkáních (konferencí) pořádaných projektem FNV?

Proplácet cestovné cílové skupiny v rámci přímé podpory je možné pouze příjemcům, kteří mají s Národním institutem pro další vzdělávání uzavřenou Smlouvu o vzdělávání. Cestovné se proplácí maximálně 4 tvůrcům vzdělávacích programů za příjemce za každou povinnou akci centra kolegiální podpory (tedy za dva workshopy a jedno celostátní setkání ročně). Proplácení cestovních náhrad je popsáno v článku 3 Smlouvy o vzdělávání, probíhá na základě fakturace s přiloženou vyplněnou přílohou č. 1 Rozpis cestovních náhrad Smlouvy
o vzdělávání a relevantními doklady (jízdní doklady, cestovní příkaz).

Faktura a doprovodné doklady se zasílají finančnímu manažerovi projektu FNV:
Peter Šramatý
Národní pedagogický institut České republiky
Senovážné náměstí 25
110 00 Praha 1

Před odesláním finální verze podkladů k fakturaci doporučujeme nejdříve zkonzultovat podklady e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 1. Co je to spádové centrum kolegiální podpory?

Smlouva o vzdělávání obsahuje určení spádového centra kolegiální podpory (CKP) z důvodu stanovení hlavní kontaktní osoby odborného pracovníka, který příjemci poskytuje metodickou podporu a garantuje mu pro jeho tvůrce vzdělávacích programů čtyři místa na povinných akcích center kolegiální podpory. Pro příjemce a jejich tvůrce jsou přístupná i další centra kolegiální podpory (do vyčerpání aktuálních kapacit centra), v případě potřeby vyslat tvůrce na jiné centrum než spádové prosím kontaktujte odborného pracovníka Vašeho spádového centra a on již spolupráci s dalším CKP zprostředkuje. Pokud preferujete přímý kontakt s odbornými pracovníky dalších CKP, kontaktní údaje na odborné pracovníky poskytující metodickou podporu naleznete na stránce Kontakty. V tomto případě bychom Vás chtěli požádat, zda byste mohli do kopie případné e-mailové komunikace zahrnout odborného pracovníka Vašeho spádového CKP.