Projekt se zaměřuje na podporu spolupráce mezi pedagogy a pracovníky v zájmovém a neformálním vzdělávání, kteří se budou vzájemně chápat jako partneři při rozvíjení klíčových kompetencí dětí/žáků a budou se společně podílet na plánování a realizaci vzdělávacích aktivit.

Primární cílovou skupinou jsou tvůrci vzdělávacích programů pro děti a žáky zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí, které vznikají za spolupráce pedagogů škol a pracovníků v neformálním vzdělávání (včetně zájmového) v rámci projektů aktivity č. 4 výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II.

Metodická podpora poskytovaná centry kolegiální spolupráce projektu FNV (CKP Praha, Brno, Plzeň, Ostrava, Ústí nad Labem) se zaměřuje především na supervizi procesu tvorby vzdělávacích programů a na pořádání akcí pro cílovou skupinu.

Název projektu: Propojování formální a neformálního vzdělávání včetně zájmového

 • Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008160
 • Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Prioritní osa: PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 
 • Výzva: Výzva č. 02_16_032 - Budování kapacit pro rozvoj škol II 
 • Typ projektu: Individuální projekt
 • Doba realizace: 1. 9. 2018 – 31. 12. 2021

Cílová skupina:   

 • Pedagogičtí pracovníci
 • Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
 • Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

Cíle projektu:

 • Podpora a rozvoj kolegiální spolupráce mezi pedagogy a pracovníky v zájmovém a neformálním vzdělávání směřující k pochopení přínosu obou oblastí pro rozvoj klíčových kompetencí dětí/žáků
 • Zvyšování kompetencí pracovníků ve formálním a neformálním vzdělávání prostřednictvím síťování a vzájemného učení (zprostředkování metod a technik rozvoje klíčových kompetencí v FV a NFV a hledání cest k jejich propojení)
 • Zvyšování povědomí o možnostech ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání u pracovníků neformálního vzdělávání

Klíčové aktivity projektu:

 • Klíčová aktivita Řízení projektu: Klíčová aktivity zajišťuje efektivní řízení projektu a koordinaci projektových činností. V této aktivitě budou vytvářeny plány tvorby a dodání výstupů projektu, bude koordinována činnost administrativních i odborných pracovníků, vyhodnocování a řízení rizik a otevřených bodů.
   
 • Klíčová aktivita Podpora pracovníků formálního a neformálního vzdělávání

V rámci povinné aktivity č. 5 výzvy budou realizovány následující podaktivity:

1) Koordinace center kolegiální podpory

2) Metodická pomoc

3) Informační kampaň

4) Evaluace